• Zavolajte nám
  +421-33-7741123
 • Vajanského 58
  921 01, Piešťany
 • Vajanského 58
  921 01 Piešťany
 • Telefón
  +421-33-7741123
 • E-mail
  klimatech@klima.sk

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa KLIMATECH, s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, IČO: 31 419 101, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

Dotknuté osoby - klienti fyzické osoby

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vedenia agendy nakupujpcich klientov,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, štátna obchodná inšpecia a ďalší,

d) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

e) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov,

g) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním, profilovaním, ani zbieraním cookies pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa.

V Piešťanoch dňa 25. mája 2018.